Vad händer anställd i en företagsrekonstruktion?

När ett företag inleder en företagsrekonstruktion (förutsatt att den har blivit beviljad det i tingsrätten) tar en företagsrekonstruktör över driften och ledningen av företaget. Det är oftast en erfaren jurist som har gjort detta många gånger. När företaget är på konkursens brant, men ändå besitter de förutsättningar som krävs för att en företagsrekonstruktion ska kunna lyckas och bli framgångsrik, krävs det oftast en bättre och duktigare ledning än den som har lett företaget in i den situation som råder.

Det är därför upp till den företagsrekonstruktör att besluta om personalen ska stanna eller sparkas. Det mandatet har den som leder företagsrekonstruktionen. Även någon som får ett avsked har rätt att få betalt i enlighet  med LAS och omfattas av samma rättigheter som dem som stannar kvar i företaget.

"Finns det någon personal kvar när företagsrekonstruktionen pågår har de ändå rättigheter och garantier som ger dem förutsättningar att kunna fortsätta arbeta. Det förutsätts ju att de fortsätter arbeta precis som innan."

Personal som hela tiden bekymrar sig för sin egen situation och undrar om de alls ska få någon lön, behöver garantier för att kunna fortsätta fungera och arbeta som vanligt. Även den sparkade personalen behöver veta att oavsett hur det går för företaget, kommer att få betalt. Dock bör det betonas att det inte är alla gånger som de anställda kan stanna kvar i företaget. Har ett företag svårt att betala ut sina fordringar så är det sällan som ett företag i den situationen har möjlighet att behålla sin personal, men om så skulle ske, omfattas de av den statliga lönegarantin.

Lönegaranti

"Alla som har varit anställda under de senaste tre månaderna innan företagsrekonstruktionen inleddes, omfattas av en statlig lönegaranti, vilket innebär att staten går in och garanterar att de anställda får sin lön, trots att företaget genomgår en rekonstruktion."

Det är inte bara lönen som garanteras, även provision, bonusar och ersättning för tjänstebil omfattas av samma statliga lönegaranti. Detta gäller även för semesterlön för det år som företagsrekonstruktionen pågår, liksom för tidigare års semesterår och semesterersättning vid tiden för uppsägningen. Skulle man bli uppsagd, får man en uppsägningslön, efter beslutet om företagsrekonstruktion. 

Undantag

Dock finns det begränsningar på storleken på lön, provision och bonus som är fyra prisbasbelopp per anställd. Hur stort ett prisbaselopp är, räknar Statistiska centralbyrån (SCB) ut varje år.

På sin hemsida skriver de: ”Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110), utgår från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.” Och i år är prisbasbeloppet "har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018."

Skulle det vara så att någon anställd som har fordringar på lön som går över maxbeloppet och som gäller för någon annan period än innan en månad då företagsrekonstruktionen inleds, blir den fordran klassad som en vanlig fordran på arbetsgivaren och ingår då i de övriga ackord som eventuellt läggs på företaget i fråga. Vilket inte på något sätt är en garanti för att den blir betald, på samma sätt som lönegarantin, utan blir då behandlad som andra fordringar som ställs på företaget. På liknande sätt kan det även gälla för ersättning för övertid. Har man inte blivit kompenserad med betald och ledig tid, så kan det vara svårt att få en sådan kompensation under det att en företagsrekonstruktion pågår.

 

Specialister på företagsrekonstruktion
5 Jan 2020