Företagsrekonstruktion

Vidare information om företagsrekonstruktion

Ett företag med betalningssvårigheter löper alltid stor risk att försättas i konkurs. Ett sätt att undvika detta är att genomföra en företagsrekonstruktion.  Här berättar vi mer om vad detta innebär.

Ett företag med svårigheter att betala sina skulder kan ansöka om  företagsrekonstruktion i tingsrätten. Det innebär att företaget får ett särskilt tillstånd, som ger företaget en möjlighet till räddning genom att undvika konkurs eller utmätning.

Ansökan lämnas in till tingsrätten

När ett företag har svårt att betala sina skulder så lämnas en ansökan in till tingsrätten av antingen en gäldenär eller en borgenär. 

Ansökans innehåll är olika beroende om den lämnas in av en gäldenär (personen som står i skuld) eller borgenär (fordringsägare, den som har lånat ut pengar eller sålt en vara och väntar på betalt i efterhand).

I en ansökan om företagsrekonstruktion som är skickad av en gäldenär ska följande ingå:

  • Kort berättelse om gäldenärens ekonomi och varför företaget har hamnat i betalningssvårigheter.
  • En förteckning över alla företagets borgenärer.
  • En redogörelse för hur företaget tycker att företagets verksamhet ska bedrivas i framtiden.
  • Ett förslag om vem som ska vara rekonstruktör och en förklaring till varför denna person anses lämplig för uppdraget.

När ansökan lämnas in av en borgenär ska följande förekomma:

  • Uppgifter om de fordringar som borgenären har på gäldenären.
  • Uppgifter om gäldenärens betalningssvårigheter.
  • Förslag på en företagsrekonstruktör som borgenären anser vara lämplig.

Om man kommer fram till att det krisdrabbade företaget inte har medel att betala sina skulder kan det bli en företagsrekonstruktion. Om man inte tror att det finns möjlighet att syftet med rekonstruktion ska uppnås så kommer det att bli avslag på ansökan.

Tingsrätten utser rekonstruktör

När ansökan är godkänd ska en rekonstruktör utses av tingsrätten. Personen ska ha erfarenhet och den insikt som krävs och dessutom förtroende bland borgenärerna. Rekonstruktören har en grannlaga uppgift: att undersöka gäldenärens ekonomi och tillsammans med borgenären sätta ihop en plan för hur rekonstruktionen ska genomföras.

huvudbry

Frågor och svar om företagsrekonstruktion

Vad är skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion?

Vid en konkurs avvecklas företaget definitivt. En företagsrekonstruktion innebär att man försöker avveckla företagets skulder utan konkurs. När rekonstruktionen är genomförd ska verksamheten fortsätta helt eller delvis.

På vilket sätt påverkas fordringsägarna vid en företagsrekonstruktion?

Företaget som är under rekonstruktion får inte betala några skulder. Fordringsägarna kan heller inte få några skulder betalda genom exekutiva åtgärder som utmätning eller konkurs. Det finns dock vissa undantag från denna regel. En företagsrekonstruktion pågåri tre månader. Men det finns möjlighet till förlängning upp till ett år. Har man inte lyckats under denna tid så har rekonstruktionen misslyckats. Företaget kan då försättas i konkurs.

Innebär en företagsrekonstruktion personalneddragningar?

Ja, rekonstruktioner omfattar i många fall att anställda får sluta och att delar av verksamheten läggs ned.

 

 

Specialister på företagsrekonstruktion