Svårt för många företag när den uppskjutna skatten ska betalas

Många företag får problem när det är dags att betala uppskjuten skatt. Detta gäller inte minst nu i coronatider, när ännu fler företag har fått möjligheten att skjuta upp skatten.

För att hjälpa svenska företagare så svarar vi här på några vanliga frågor om uppskjuten skatt.

Vad är skillnaden mellan aktuell och uppskjuten skatt?

Skattekostnaden för ett år består av två delar: aktuell och uppskjuten skatt. Skillnaden mellan dessa begrepp är i första hand kopplad till när skatten ska betalas.

Aktuell skatt betyder inkomstskatt som är hänförlig till innevarande räkenskapsår, det vill säga till årets skattepliktiga resultat. Även inkomstskatt från tidigare år som inte tidigare år som inte är redovisad tidigare räknas som aktuell skatt.

Inkomstskatt som hänför sig till kommande år kalas för uppskjuten skatt. De ska redovisas i resultaträkningen som en del av årets skattekostnader.

När ska uppskjuten skatt redovisas enligt K3?

K3 är huvudregelverket när företagen ska upprätta en årsredovisning och gäller för all företagsformer. Enligt K3 ska uppskjuten skatt redovisas på så kallade temporära skillnader. Det finns dock vissa undantag till detta, men det har vi inte utrymme att gå in på här.

En temporär skillnad uppstår om det finns en skillnad mellan ett skattemässigt värde och ett bokföringsmässigt värde. Exempelvis kan det handla om att en byggnad skrivs av 5 procent skattemässigt och 3 procent i bokföringen. Detta gör i sin tur att det uppstår en uppskjuten skatteskuld eftersom avdraget är större skattemässigt än bokföringsmässigt.

Hur redovisas uppskjuten skatt för en koncern?

I en koncernredovisning  ska uppskjuten skatt bland annat redovisas på obeskattade reserver, övervärden och andra poster som skulle påverka beräkningen av aktuell skatt i ett av dotterbolagen.

Vilken skattesats ska man använda vid beräkning av uppskjuten skatt?

Här ska man ta hänsyn till de framtida skattesatser som är beslutade per bokslutsdagen. Det innebär att en bedömning ska göras när olika temporära skillnader kommer att lösas upp och när underskottsavdrag kan komma att nyttjas. Den uppskjutna skatten beräknas med den skatten som kommer att gälla den dagen den temporära skillnaden beräknas upplösas eller den dag underskottsavdraget ska upplösas.

Är det lätt att göra fel när det handlar om uppskjuten skatt och vilka konsekvenser kan det bli?

Denna post glöms ofta bort. Risken finns nämligen för att skatt inte bokförs när det bör göras. Det kan leda till att företag redovisar fel resultat eller eget kapital. Ibland kan uppskjuten skatt uppgå till stora belopp vilket kan få stor belopp på både resultat och eget kapital.

Specialister på företagsrekonstruktion
15 Sep 2021