Betala skatter under en företagsrekonstruktion?

Ett företag som har beviljats företagsrekonstruktion ska redovisa och betala sina skatter på samma sätt som innan en företagsrekonstruktion.

En företagsrekonstruktion påvekar alltså inte företagets skyldigheter att redovisa och betala sina skatter och avgifter till Skatteverket. På precis samma sätt som innan en företagsrekonstruktion ska skatterna både redovisas och betalas in, även efter en inledd företagsrekonstruktion."

Undantag från lagen att avstå sina skulder

Det finns undantag som ger vissa borgenärer rätt att driva in sina skulder trots att det förekommer en företagsrekonstruktion. Det är i så fall borgenärer som har en förmånsrätt till företaget. Enligt förmånsrättslagen finns det undantag från principen att avstå att driva in sina skulder under det att en företagsrekonstruktion pågår. Det finns två slags olika förmånsrätter, de är:

  • Särskild förmånsrätt – en särskild förmånsrätt innebär att viss egendom ska undantas från kravet att inte driva in sin skuld. Detta kan även gälla vid konkurs eller vid utmätning som Kronofogden kan göra.

  • Allmän förmånsrätt – en allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs men den omfattar all egendom som ingår i ett konkursbo.

De borgenärer (som har att driva in sina skulder) har rätt att få betalt före borgenärer som inte har någon förmånsrätt. De skulder som saknar någon av dessa förmånsrätter hos borgenärerna, kallas oprioriterade fordringar.

En anställd kan få statlig lönegaranti

En anställd kan ha förmånsrätt på grund av att hon, eller han ska ha lön eller någon annan jämförbar ersättning eller inkomst på grund av sin anställning. Det gäller till exempel den  sjukersättning som en arbetsgivare ska betala,  eller den semesterlön och semesterersättning som en arbetsgivare ska betala sina anställda. Kan inte företaget betala ut någon lön, utgår statlig lönegaranti, men för att den stagliga lönegaranting ska gälla, krävs att företaget har gått i konkurs.

Innan en konkurs sker och under det att ett företag har en pågående företagsrekonstruktion, har företaget skydlighet att betala ut löner till sina anställda. Däremot har en företagsrekonstruktör rätt att avskeda anställda, om hon eller han anser att det är tvunget för att få företaget på fötter. Dock måste avskedandet gå rätt till och på lagligt sätt; med varsel och liknande.

Kriterier för att få förmånsrätt till lön

  1. I vissa fall bestäms storleken på lönen utifrån en beräkning på arbetets omfattning. För att en lön ska få en förmånsrätt (alltså att man får betalt före andra borgenärer) får lönen alltså inte förfalla tidigare än 3 månader innan företaget går i konkurs.

  2. Om det inte har varit möjligt för en arbetstagare att kräva sin lön inom 3 månader, har arbetstagaren en förmånsrätt.

  3. Om en företagsrekonstruktion eller en konkursansökan har lämnats in ska 3 månaders-regeln gälla från det att ansökan om företagsrekonstruktionen har kommit in till domstolen.

  4. Om löneansökan är omtvistad och företaget har hållit inne betalningen av den anledningen och det har tagit tid för företaget att få saken utredd och företaget sedan har gått i konkurs, ska 3 månaders regeln gälla.

Kriterier för lön inte har förmånsrätt 

Om en arbetstagare inte har utfört något arbete åt ett konkursbo eller har ett eget företag, måste den personen anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Om inte det sker, har den personen ingen förmånsrätt till sin lön. Har man haft någon annan form av inkomst under den tiden som man räknar in som tid för icke utbetald tid, ska summan på inkomster räknas av från det belopp som man har förmånsrätt till.

Specialister på företagsrekonstruktion
24 Nov 2020