Kan företag behålla namnet efter en konkurs?

Det finns många saker att tänka på när ett bolag hamnar på obestånd. Här svarar vi på frågan, kan företag behålla namnet efter konkurs?

Vad innebär en konkurs?

En konkurs innebär att verksamheten genom tvång och beslut i tingsrätten har försatts på obestånd. Ägarna av bolaget fråntas rådigheten, alltså rätten att råda och bestämma, över tillgångarna. En konkursförvaltare, en jurist med erfarenhet av konkursrätt, tillsätt som tar över ansvaret. Bolaget skiftar nu form från bolag till konkursbo.

Vad som händer under konkursen

Konkursförvaltarens uppdrag är att säkerställa att konkursborgenären, alltså bolaget, löser sina skulder i din mån det går. Det är också av yttersta vikt att konkursgäldenärerna, de som bolaget är skyldig pengar, prioriteras i rätt ordning.

Tillgångar realiseras

Förutom att upprätta en prioritetsordning mellan gäldenärerna försöker också konkursförvaltaren realisera tillgångarna i den mån det går. En del tillgångar är enkla att realisera, som dagligt handlade aktiefonder som kan säljas till en bestämd kurs när som helst. Andra tillgångar är svårare att realisera, som råmark, registrerade varumärken och maskiner.

Möta gäldenärerna

När tillgångar inte kan realiseras fullt ut försöker konkursförvaltaren ofta möta gäldenärerna på något sätt. En skuld kan bli avskriven till en viss nivå eller kvittas mot en tillgång av något slag. Alla tillgångar löper risk att säljas till förmån för gäldenärernas krav.

Vad ett företagsnamn är för något

För att svara på frågan behöver vi först och främst tydliggöra vad vi menar med ett företags namn. Det finns tre generella typer av namn på företag och vi ska gå igenom samtliga här för att sen svara på frågan.

Registrerat varumärke

Ett företag kan sälja produkter eller tjänster under ett registrerat varumärke. För att få ett varumärke registrerat behöver man antingen ha en eller fler egna produkter eller en metod eller ett koncept som är paketerat.

Varumärket är en tillgång

När du har ett varumärke registrerat är det en tillgång i bolaget. Det är en immateriell tillgång, alltså inte en fastighet eller en maskin, men fortfarande något som företaget äger. Denna tillgång kommer, precis som alla andra tillgångar i bolaget, att mätas ut och säljas av konkursförvaltaren.

Varumärket får man inte behålla

Skulle någon anse att varumärket har ett värde kommer konkursförvaltaren försöka sälja det vidare. Intäkterna från försäljningen används sen till att lösa någon eller några av konkursboets skulder. Av den anledningen kan man inte räkna med att få behålla ett registrerat varumärke vid en konkurs.

Verksamhetens namn

Om du till exempel driver en klädaffär kan du ha valt ett namn till affären. Det namnet är ett slags tilltalsnamn för platsen där du säljer kläder och för ditt företag men är inte något registrerat varumärke.

Ingen tillgång

Eftersom verksamhetens namn inte är någon tillgång kommer konkursförvaltaren inte att sälja eller mäta ut namnet. Samtidigt har du inget som styrker att namnet är ditt i den meningen att ingen annan får använda det. När företaget övergår till konkursbo och slutligen läggs ned och försvinner finns ingen verksamhet och därmed har du inte namnet kvar på verksamheten.

Namnet på den juridiska personen

Alla företag som bedrivs i aktiebolagsform är juridiska personer. Denna person har både ett organisationsnummer och ett namn. Det namnet är ingen tillgång eller registrerat varumärke mer än att det är ett bolagsnamn. Du äger bolagsnamnet så till vida att ingen kan registrera ett bolag med samma namn. Däremot kan konkursförvaltaren inte sälja namnet vid en konkurs.

Namnet upphör när bolaget upphör

När bolaget övergår till konkursbo påbörjas avvecklingen av verksamheten. Konkursförvaltaren kommer försöka sälja av och realisera alla tillgångarna för att betala av skulderna i den mån som är möjligt.

När tillgångarna är slut

När alla tillgångar är slut och skulderna reglerade avslutas konkursboet. I samband med detta upphör bolaget att existera, organisationsnummer finns inte kvar och därmed inte heller företagsnamnet.

 

Specialister på företagsrekonstruktion
9 Jul 2020