Hur ska man deklarera under företagsrekonstruktion?

Regler för deklaration vid en företagsrekonstruktion

Skatteverket kräver att alla skatter och avgifter ska betalas och redovisas in i vanlig ordning som innan en företagsrekonstruktion. Men om företaget inte kan betala sina skatter, kommer inte Skatteverket låta skatterna förfalla till Kronofogden utan kan istället bevilja ett anstånd på skattebetalningen.

Skulle företaget, som befinner sig under en företagsrekonstruktion, ha en större skatteskuld kan det hända att en företagsrekonstuktör tar kontakt med Skatteverket och frågar då om myndighetens inställning till att bevilja anstånd på de uteblivna betalningarna. Detta kan ske redan innan företagsrekonstruktionen har inletts och att rekonstruktören formellt har beviljats och tagit på sig uppdraget att bli företagsrekonstruktör.

Tydliga krav på ackord eller ackordsförslag

För att Skatteverket ska gå med på ett anstånd på skattebetalningar, måste det finnas ett så kallat ackord. Ett ackord i detta fall innebär att det finns en uppgörelse mellan företaget och företagets borgenärer (de som har skulder att driva in hos företaget).

"Alltså; ett ackord eller endast ett ackordsförslag måste ha kommit in till Skatteverket för att myndigheten ska kunna bevilja anstånd av skatte-, avgifts- och räntebetalningar."

Anståndet är endast tillfälligt och i syfte att de uteblivna skatte-, avgifts- och räntebetalningarna inte ska förfalla till Kronofogden.

  • Tiden för anståndet är endast efter det att man har lagt fram ett ackordsförslag.

  • Ett ackord eller ackordsförlag måste vara utformat på sådant sätt att det ger rätt förutsättning för en lyckad företagsrekonstruktion.

  • Det får inte finnas några risker för att en domstol kommer att fastställa ett framtida ackordsförslag.

Först efter att ett ackord eller endast ackordsförslag har kommit in, kan Skatteverket bevilja anstånd på skatte-, avgifts- och räntebetalningarna.

Företaget får inte dra på sig fler skulder

Under en företagsrekonstruktion får företaget inte dra på sig fler skulder, inte heller betala skulder som har uppkommit före företagsrekonstruktionen, och utan en rekonstruktörs beviljande. Och ska en företagsrekonstruktör bevilja en skuldbetalning, bör det finnas synnerliga skäl för det. Företaget får inte heller överlåta, pantsätta eller upplåta en egendom som har en väsentlig betydelse för företagets verksamhet, till exempel ett kontor där verksamheten sker, eller någon, annan liknande lokal. Skulle företagsrekonstruktören bevilja att företaget ingår nya avtal under en företagsrekonstruktion får det företaget som ingår nya avtal en särskild förmånsrätt (få betalt före de andra borgenärerna) efter företagsrekonstruktionen är slut, eller vid en eventuell konkurs. Detta kallas en superförmånsrätt.

Allt måste godkännas av rekonstruktör

Skulle ett avtal ske utan att rekonstrukören beviljar det blir avtalet ogiltigt och saknar laglig rätt och betalningar sker utan anstånd. I princip förfaller hela företagsrekonstruktionen. Anställer företaget någon och den personens lön förfaller, och anställnigen har skett under företagsrekonstruktionen, får den även personens lön, som har uteblivit på grund av betalningssvårigheter, också en superförmånsrätt.

Trots det måste företaget redovisa alla skatter

Men alla dessa beslut som fattas av företaget, med rekonstruktörens beviljande påverkar det dock inte skyldigheten att redovisa alla skatter och avgifter. Och kan företaget betala sina skatter, även under en företagsrekonstruktion, ska det ske till Skatteverket. Om länsstyrelsen har beviljat statlig lönegaranti ska även det redovisas och skatter ska betalas.

"Summa summarum innebär det att ett företag under en företagsrekonstruktion har skyldigheten att redovisa alla skatte-, avgifts- och räntebetalningar och i möjligaste mån betala dem, precis som innan en företagsrekonstruktion."

En företagsrekonstruktion är offentlig och alla borgenärer ska behandlas lika, förutom de borgenärer som har fått förmåns- eller superförmånsrätt, om det finns några sådana. Skulle företaget på något sätt göra så att en borgenärs rätt att få sina skulder betalda hos företaget, har en domstol rätt att säkerställa den borgenärens rätt att få betalt. Detta kan ske om företaget har gjort något som på ett särskilt sätt äventyrar möjligheten för borgenären att få betalt.

Specialister på företagsrekonstruktion
27 Apr 2022