Vad gör Kronofogden vid företagsrekonstruktion?

Om ett företag har ansökt om och beviljats en företagsrekonstruktion av en tingsrätt, innebär det att företagets borgenärer inte får driva in sina skulder hos företaget.

"Man får inte göra någon utmätning så länge som det förekommer en rekonstruktion av företaget. De enda undantaget gäller till exempel en fordran avser ett underhållsbidrag eller om borgenären som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt (vilket innebär att någon äger en besittningsrätt för en fordran)."

Varför ska man göra en företagsrekonstruktion?

En rekonstruktion av ett företag ansöks hos en domstol, i första hand alltid till en tingsrätt. Tingrätten har rätt att antingen bevilja eller avslå en företagsrekonstruktion. Om ansökan beviljas, utses en företagsrekonstruktör, som har till uppgift att utreda möjligheterna till att få företaget på fötter på nytt. Företagsrekonstruktören får då ta över samtliga juridiska befogenheter för företaget. Hon, eller han får då avskeda personal, får sälja delar av företaget, eller lager och produkter och fatta beslut samt vidta de åtgärder som hon, eller han anser är rimliga och riktiga – allt för att företaget inte ska behöva gå i konkurs.

"En företagsrekonstruktör har samma befogenheter som en konskursförvaltare, en god man vad gäller arbetsuppgifter, det ansvar som hon, eller han som rekonstruktör har och när det gäller vilken kompetens rekonstruktören bör besitta. "

Oftast utses en jurist, som har kompetensen att genomföra en företagsrekonstruktion till en företagsrekonstruktör. Både företaget självt och företagets borgenärer – de som har skulder att driva in av företaget – kan ansöka hos en domstol om att en företagsrekonstruktion ska göras hos ett företag.

Vad gör Kronofogden under rekonstruktionen?

När en företagsrekonstruktion pågår, utgår ett så kallat offentligt ackord. Det innebär den eller de som har en skuld som de vill indriva av företaget, får avstå från sina  krav så länge som företagsrekonstruktionen pågår. Kronofogden kommer då inte att fatta några som helst beslut om utmätning av skulden till företaget. Kronofogden "låter" då företagsrekonstruktionen ha sin gång, tills den anses vara över. Det är inte alltid som en företagsrekonstruktion får det avsedda syftet, och kan begäras i konkurs när som helst av företagsrekonstruktören, av en domstol eller på begäran av en borgenär.

"Om en rekonstruktör eller borgenär begär om att företagsrekonstruktionen ska upphöra, krävs bevis på att företagsrekonstruktion inte har nått sitt syfte. Om företaget sätts i konkurs upphör företagsrekonstruktionen."

En företagsrekonstruktion sker i så gott som alltid i samarbete mellan företagsrekonstruktören, företaget och borgenärer, som sammanträder under ett borgenärssammanträde. Dock finns det en stor skillnad mellan en företagsrekonstruktör och en konkursförvaltare. Den största skillnaden är den att en konkursförvaltares uppgift är att avveckla ett företags verksamhet och ser till att borgenärerna får tillbaka sina indrivna skulder, medan en företagsrekonstruktör ser till så att företaget kan fortsätta som ett företag.

När kan man inte genomföra rekonstruktion?

En bank, ett kreditmarknads-, försäkrings-, eller ett värdepappersbolag, en clearingorganisation eller en central värdepappersförvaltare, kan inte göra en företagsrekonstruktion. Det samma gäller för alla statliga eller kommunala bolag, för landstingsägda bolag, alla kommunala förbund, någon religiös församling eller en kyrklig samfällighet. 

Specialister på företagsrekonstruktion
5 Aug 2019