Vad är företagsrekonstruktionens ackord?

Ibland hör man ordet ackord när man hör talas om företagsrekonstruktioner. Men vad menas med ordet ackord? I detta sammanhang används ordet ackord om en ekonomisk uppgörelse mellan olika parter. I en företagsrekonstruktion arbetar en rekonstruktör för att företaget (som har fått beviljat en företagsrekonstruktion) ska komma överens med dem som inte har fått betalt – borgenärer, även om det kan dröja ett tag.

"Om borgenärerna går med på att vänta med betalningar, så skriver man under ett offentligt ackord, vilket innebär att när väl företagsrekonstruktionen är över, så har de rätt att vara de första att få betalt."

Men ett ackord är helt frivilligt att ingå vi en företagsrekonstruktion. Är det många borgenärer samlade till ett borgenärssammanträde kan även en majoritet av borgenärer rösta för ett ackord, som då blir ett påtvunget ackord för minoriteten av borgenärer som kanske har motsatt sig ackordet. Det händer även att en borgenär vid ingående av ett ackord kan avstå från sin fordran. Detta kan inträffa om det finns en påtaglig risk att borgenär får en sämre utdelning vid en eventuell konkurs, till exempel om borgenär har ett affärsavtal som kan ge borgenären rätt till fortsatt handel med företaget.

Rekonstruktören ska tillvarata borgenärernas intressen

En rekonstruktör uppdrag är att även ta tillvara borgenärernas intressen att få betalt. En företagsrekonstrukär ska alltså inte bara arbeta för företagets intresse under det att en företagsrekonstruktion pågår. En rekonstruktör ska sammankalla borgenärer till ett borgenärssammanträde. Ett sådant sammanträde ska äga rum, tidigast 3 men senast 5 veckor, efter att ett företag har beviljats företagsrekonstruktion. I det sammanträdet måste företagsägaren – gäldenären – inställa sig tillsammans med borgenärer.

Det är rekonstruktörens uppgift att bestämma vilka (om de är många) som har rätt att sammanträda tillsammans med rekonstruktören och gäldenären. Detta därför att de som kallas till ett sammanträde har rätten att bilda en borgenärskommitté som ska samråda med rekonstruktören vid större beslut som kan komma. En sådan borgenärskommitté får högst ha 3 medlemmar. Till den kommittén får även en anställd i företaget sitta med, om företaget har haft mer än 25 anställda.

Vad ska företaget göra under en företagsrekonstruktion?

En gäldenär, får inte betala skulder till borgenär hur som helst, utan att rekonstruktören ger sin tillåtelse till det. Inte heller får företaget ingå nya avtal utan tillåtelse. I stor sett begränsas företagets handlingsfrihet ganska så väsentligt. Samtidigt skyddas företaget mot utmätning av skulder.

"En borgenär har inte rätt att kräva få betalt så länge en företagsrekonstruktion pågår. Ett undantag finns dock, och det skulle vara om en borgenär har en handpanträtt eller retentionsrätt."

Det vill säga; skulle en borgenär ha fått en pant, så kan borgenären lösa in panten och på så sätt få betalt, även under det att en företagsrekonstruktion pågår. En pant är en lös tillgång som en borgenär kan ha fått mot ett lån, medan en retention är en egendom. EU har beslutat om vissa ramverk (skydd) angående hur man kan förebygga rekonstruktioner, skuldavskrivningar, näringsförbud, insolvens och åtstramning av gäldenärernas ansvar för att inte företaget ska drabbas av insolvens (förlora möjligheten att betala sina skulder). Eftersom detta redan är ett beslut från EU, kommer direktivet att gälla i alla länder inom EU, även i Sverige.

Specialister på företagsrekonstruktion
5 Dec 2019