När upphör företagsrekonstruktioner?

"Enkelt uttryckt pågår en företagsrekonstruktion tills syftet med företagsrekonstruktionen har nåtts, det vill säga, företaget har kommit på fötter igen och verksamheten har kommit igång eller om gäldenär, borgenär eller företagsrekonstruktör begär företaget i konkurs."

Men det finns en tidsbegränsning för hur länge en företagsrekonstruktion kan pågå. Vanligtvis tänker man sig att den ska pågå i tre månader. Det är inom den tidsramen som lagen förutsätter att en företagsrekonstruktion bör ske. 

"Dock kan en domstol förlänga den tiden om rekonstruktören så begär. Domstolen kan då förlänga tiden med tre månader i taget, men inte längre än under en sammanlagd tid av ett år."

Förutom att domstolen ska beslut om beviljande av företagsrekonstruktion, utser domstolen vem som ska arbeta som rekonstruktör som leder företagsrekonstruktionen.

Då kan en företagsrekonstruktion upphöra

Här finns några villkor för att en företagsrekonstruktion ska kunna fortsätta och själva målet och syftet med företagsrekonstruktionen nås. Ett sådant villkor är den som är satt i skuld dyker upp när rekonstruktören – till exempel en erfaren jurist – kallar alla borgenärer (alla som har en innestående skuld till det företag som har en pågående företagsrekonstruktion) till ett så kallat borgenärssammanträde.

Själva syftet med en företagsrekonstruktion är ju att man ska hitta vägar som företaget kan gå vilket förhindrar en konkurs. Skulle då gäldenären (som står i skuld som de inte kan betala) inte medverka till sådant som ska förhindra företaget från en oundviklig konkurs, anses syftet med företagsrekonstruktionen vara förverkat, och rekonstruktionen upphör. Skulle det vara så att den som äger företaget (gäldenären) själv gå i konkurs, upphör också företagsrekonstruktionen. En rekonstruktör kan begära att företagsägaren satsar av sina egna pengar till företaget, men har ägaren inte den möjligheten, och är bankrutt, upphör rekonstruktionen.

Förutsättningar för en lyckad rekonstruktion

Det som ska göra det möjligt för en lyckad företagsrekonstruktion är bland annat om rekonstruktören lyckas hitta nya finansiärer eller investerare till företaget. Då kan rekonstruktören vilja att ägarna också satsar sin egna pengar på företaget. Samtidigt ”fryses” företagets tillgångar och skulder. De skulder som har uppkommit innan beviljandet av företagsrekonstruktion, får inte betalas och alla nya skulder efter beviljandet av företagsrekonstruktion ska betalas kontant och får inte generera nya skulder. På så sätt får företaget ett ”skydd” mot utmätning och krav på betalningsanmälan. För att borgenärerna ska få betalt, kan de samarbeta med rekonstruktören. De sammankallas till ett borgenärssammanträde då rekonstruktören och gäldenären ska förhandla om hur företaget kan betala för sin skulder till borgenärerna. Kommer man överens om det, kallas avtalet dem emellan för ackord. Ackordet är inte tänkt för att företaget ska slippa undan sina skulder, utan är ett avtal om hur skulderna ska kunna betalas så att företaget ska undvika en konkurs.

Vad kan en rekonstruktör göra?

En rekonstruktör har relativt stora befogenheter. Den personen kan avskeda personal, avskeda företagsstyrelsen och bestämma om en del av företaget ska säljas. Om lager ska säljas och om själva företagets verksamhet ska ändras. Framför allt handlar uppdraget som företagsrekonstruktör om att få fram ett ackord som borgenärer kan acceptera och gå med på. Samtidigt har rekonstruktören som uppgift att se till så att borgenärernas intressen tas till vara.

En rekonstruktör ska ha en plan med allt det som rekonstruktören företar sig. Hon, eller han ska undersöka om företagets tillgångar och möjligheter att lösa situationen med överhängande risk för konkurs. Borgenärer, om de är flera, har rätt att bilda en borgenärskommitté som företagskontruktören sedan måste samråda med om de viktigaste sakerna som ska hända med företaget.

Specialister på företagsrekonstruktion
5 Nov 2019