Företagsrekonstruktion

Specialister på affärsjuridik | 08-796 77 00

Övriga tjänster

Arbetsrätt

Våra jurister har lång arbetsrättslig erfarenhet och företräder klienter i följande frågor inom området:

 • Upprättande av VD-avtal  och andra anställningsavtal.
 • Uppsägning och avskedande.
 • Bonusprogram.
 • Fackliga frågor som arbetsrättsliga tvister i domstol.

 

Bolagsfrågor

Våra jurister bistår i frågor som rör bolag, föreningar och stiftelser. Vanliga uppdrag inom detta område är upprättande av avtal samt frågor vid start av näringsverksamhet och bolagsbildning. Emissioner, tvångsinlösen och börsrelaterade frågor är områden inom bolagsjuridiken där vi ofta bistår våra klienter.

Företagsöverlåtelser

Vi medverkar vid företagsöverlåtelser genom så kallad ”due diligence”, biträder i förhandlingar och medverkar även vid upprättande av avtal.

Kommersiella avtal

Vi upprättar och granskar avtal för våra klienters räkning. Återförsäljaravtal, franchiseavtal och uppdragsavtal med mera.

Tvistelösning

Ett viktigt område för oss är att biträda klienter som ombud i affärsjuridiska tvister som kan avgöras såväl i domstol som i skiljenämnder.

Immaterial- och marknadsrätt

Inom detta hanterar vi dessa former av ärenden:

 • Varumärkesrätt.
 • Marknadsrätt.
 • Mönster- och upphovsrätt.
 • Konkurrensrättsliga frågor.

 

huvudbry

Fastighets- och hyresrätt

Vi företräder våra klienter i såväl hyresrättsliga som köprättsliga frågor. Löpande rådgivning till fastighetsägare och hyresgäster ingår även i våra tjänster samt biträde vid överlåtelse av fastigheter genom bolag.

Entreprenadrätt

Vi tar även entreprenadrättsliga uppdrag inom byggbranschen. Vi rådgiver och utbildar om de olika frågor och avtal som är vanliga inom byggprocesser och kan även biträda klienter i entreprenadtvister.

IT-rätt

I detta område ingår upprättande av IT-avtal som behandlar bland annat licensiering och systemupphandling. Vi rådgiver även våra klienter om personuppgiftslagen och juridik kring e-handel.

Miljörätt, plan- och byggjuridik

Vi biträder och ger råd ibland annat följande frågor:

 • Tillståndsärenden
 • Tillsynsärenden
 • Tvister med miljörättslig anknytning
 • Plan- och byggjuridiska frågor
 • Tillståndsfrågor inför myndigheter och domstolar

 

Specialister på företagsrekonstruktion